2019 KC Amateur Championship Tee Sheet

Round 3 - Sun, July 28

Print
The Golf Club at Creekmoor - Archived on 07-16-2020
Time Hole Players
Note: The main tee is the KC Am Open tee.
Print
The Golf Club at Creekmoor - Archived on 07-16-2020
Player Tee Time Hole Tee Other Players
Alex Downing 8:09 AM 1 KC Am Open Garret Allen + Hank Simpson
Andrew Makowske 8:27 AM 10 KC Am Players/Seniors Johnny Lowe + Thai Hong
Ben Hadden 8:27 AM 1 KC Am Open Jeff Bell + Kerry Maguire
Blake Allen 9:30 AM 1 KC Am Open Justin Wingerter + Zach VanDolah
Blake Blaser 9:03 AM 1 KC Am Open JJ Cooney + Ryan Bender
Bobby Frazzini 8:36 AM 1 KC Am Open James Henderson + Parker Miller
Brent Mertz 8:54 AM 1 KC Am Open Park Ulrich + Tanner Owen
Brett Allen 9:21 AM 10 KC Am Players/Seniors John Bailey + Mark Worthey
Brock Polhill 8:00 AM 1 KC Am Open John Gardner + Nicklaus Mason
Caleb Kimmel 8:18 AM 1 KC Am Open Connor Wilson + Michael Kinkelaar
Calvin Dillon 8:45 AM 1 KC Am Open Ian Barnes + Matt Kelley
Charlie Schorgl 9:30 AM 10 KC Am Players/Seniors Ed Brown + Robert Booth
Connor Wilson 8:18 AM 1 KC Am Open Caleb Kimmel + Michael Kinkelaar
David Hamilton 8:54 AM 10 KC Am Legends Robert Nelson + bob bezek
David Hornaday 9:03 AM 10 KC Am Legends Don Kuehn + Thomas Leonard
Derryck Curchin 8:36 AM 10 KC Am Players/Seniors Mark Pesek + Matt Foster
Don Kuehn 9:03 AM 10 KC Am Legends David Hornaday + Thomas Leonard
Doug Woods 9:12 AM 10 KC Am Players/Seniors Tim Barry + jay gregory
Ed Brown 9:30 AM 10 KC Am Players/Seniors Charlie Schorgl + Robert Booth
Garret Allen 8:09 AM 1 KC Am Open Alex Downing + Hank Simpson
Gary Gatten 8:00 AM 10 KC Am Players/Seniors Mittal Patel
Grant Grego 9:12 AM 1 KC Am Open Griffin Mott + Mark Terranova
Grant Herrenbruck 9:21 AM 1 KC Am Open Jack Lee + Ryne Fisher
Griffin Mott 9:12 AM 1 KC Am Open Grant Grego + Mark Terranova
Hank Simpson 8:09 AM 1 KC Am Open Alex Downing + Garret Allen
Ian Barnes 8:45 AM 1 KC Am Open Calvin Dillon + Matt Kelley
Ian Weintraub 8:18 AM 10 KC Am Players/Seniors Keith McDonald + Spencer Pozek
JJ Cooney 9:03 AM 1 KC Am Open Blake Blaser + Ryan Bender
Jack Lee 9:21 AM 1 KC Am Open Grant Herrenbruck + Ryne Fisher
James Henderson 8:36 AM 1 KC Am Open Bobby Frazzini + Parker Miller
James Seward 8:45 AM 10 KC Am Legends Jim Moore + Pete Robbins
Jeff Bell 8:27 AM 1 KC Am Open Ben Hadden + Kerry Maguire
Jim Moore 8:45 AM 10 KC Am Legends James Seward + Pete Robbins
Joe Bultman 9:39 AM 1 KC Am Open Sam Parrott + Zach Sokolosky
John Bailey 9:21 AM 10 KC Am Players/Seniors Brett Allen + Mark Worthey
John Gardner 8:00 AM 1 KC Am Open Brock Polhill + Nicklaus Mason
John Scarsella 9:39 AM 10 KC Am Players/Seniors Mark Addington + steve groom
Johnny Lowe 8:27 AM 10 KC Am Players/Seniors Andrew Makowske + Thai Hong
Justin Wingerter 9:30 AM 1 KC Am Open Blake Allen + Zach VanDolah
Keith McDonald 8:18 AM 10 KC Am Players/Seniors Ian Weintraub + Spencer Pozek
Kerry Maguire 8:27 AM 1 KC Am Open Ben Hadden + Jeff Bell
Mark Addington 9:39 AM 10 KC Am Players/Seniors John Scarsella + steve groom
Mark Pesek 8:36 AM 10 KC Am Players/Seniors Derryck Curchin + Matt Foster
Mark Terranova 9:12 AM 1 KC Am Open Grant Grego + Griffin Mott
Mark Worthey 9:21 AM 10 KC Am Players/Seniors Brett Allen + John Bailey
Matt Foster 8:36 AM 10 KC Am Players/Seniors Derryck Curchin + Mark Pesek
Matt Kelley 8:45 AM 1 KC Am Open Calvin Dillon + Ian Barnes
Michael Buckhouse 8:09 AM 10 KC Am Players/Seniors Rob Barker
Michael Kinkelaar 8:18 AM 1 KC Am Open Caleb Kimmel + Connor Wilson
Mittal Patel 8:00 AM 10 KC Am Players/Seniors Gary Gatten
Nicklaus Mason 8:00 AM 1 KC Am Open Brock Polhill + John Gardner
Park Ulrich 8:54 AM 1 KC Am Open Brent Mertz + Tanner Owen
Parker Miller 8:36 AM 1 KC Am Open Bobby Frazzini + James Henderson
Pete Robbins 8:45 AM 10 KC Am Legends James Seward + Jim Moore
Rob Barker 8:09 AM 10 KC Am Players/Seniors Michael Buckhouse
Robert Booth 9:30 AM 10 KC Am Players/Seniors Charlie Schorgl + Ed Brown
Robert Nelson 8:54 AM 10 KC Am Legends David Hamilton + bob bezek
Ryan Bender 9:03 AM 1 KC Am Open Blake Blaser + JJ Cooney
Ryne Fisher 9:21 AM 1 KC Am Open Grant Herrenbruck + Jack Lee
Sam Parrott 9:39 AM 1 KC Am Open Joe Bultman + Zach Sokolosky
Spencer Pozek 8:18 AM 10 KC Am Players/Seniors Ian Weintraub + Keith McDonald
Tanner Owen 8:54 AM 1 KC Am Open Brent Mertz + Park Ulrich
Thai Hong 8:27 AM 10 KC Am Players/Seniors Andrew Makowske + Johnny Lowe
Thomas Leonard 9:03 AM 10 KC Am Legends David Hornaday + Don Kuehn
Tim Barry 9:12 AM 10 KC Am Players/Seniors Doug Woods + jay gregory
Zach Sokolosky 9:39 AM 1 KC Am Open Joe Bultman + Sam Parrott
Zach VanDolah 9:30 AM 1 KC Am Open Blake Allen + Justin Wingerter
bob bezek 8:54 AM 10 KC Am Legends David Hamilton + Robert Nelson
jay gregory 9:12 AM 10 KC Am Players/Seniors Doug Woods + Tim Barry
steve groom 9:39 AM 10 KC Am Players/Seniors John Scarsella + Mark Addington