C.C. of Farmington One Day Tournament (Mon, May 3)