Back

JAN BRYANT

Round Date Round Name Part. Points Points Purse Gross Score Net Score Holes carded
[+] Dec 16, 2017 Round 1 5.00 16.00 $ 0.00 81.0 80.0 18
[+] Dec 23, 2017 Round 2 5.00 68.75 $ 17.50 79.0 76.0 18
[+] Dec 30, 2017 Round 3 5.00 57.50 $ 0.00 76.0 73.0 18
[+] Jan 27, 2018 Round 6 5.00 99.64 $ 57.50 77.0 74.0 18
[+] Feb 03, 2018 Round 7 5.00 32.00 $ 32.00 83.0 80.0 18
[+] Feb 10, 2018 Round 8 5.00 72.50 $ 0.00 78.0 73.0 18
[+] Feb 17, 2018 Round 9 5.00 27.00 $ 0.00 83.0 78.0 18
[+] Feb 24, 2018 Round 10 5.00 64.29 $ 15.71 76.0 69.0 18
[+] Mar 03, 2018 Round 11 5.00 22.00 $ 44.00 81.0 76.0 18
[+] Mar 10, 2018 Round 12 5.00 30.00 $ 0.00 78.0 72.0 18
[+] Mar 17, 2018 Round 13 5.00 70.00 $ 0.00 75.0 69.0 18
[+] Mar 24, 2018 Round 14 5.00 28.00 $ 0.00 78.0 75.0 18
[+] Mar 31, 2018 Round 15 5.00 12.00 $ 0.00 84.0 80.0 18
[+] Apr 21, 2018 Round 17 5.00 47.50 $ 0.00 83.0 77.0 18
[+] May 05, 2018 Round 18 5.00 90.00 $ 50.00 75.0 69.0 18
[+] May 12, 2018 Round 19 5.00 90.00 $ 65.00 70.0 67.0 18
[+] May 26, 2018 Round 20 5.00 13.00 $ 0.00 78.0 78.0 18
[+] May 28, 2018 Memorial Day Skins 5/28 0.00 0.00 $ 17.50 78.0 72.0 18
[+] Jun 02, 2018 Round 22 5.00 110.00 $ 120.00 71.0 69.0 18
[+] Jun 09, 2018 Round 23 5.00 7.00 $ 0.00 78.0 79.0 18
[+] Jun 16, 2018 Round 24 5.00 14.50 $ 170.00 79.0 78.0 18
[+] Jun 30, 2018 Round 25 5.00 100.00 $ 97.00 70.0 68.0 18
[+] Jul 07, 2018 Round 27 5.00 17.00 $ 0.00 78.0 79.0 18
[+] Jul 28, 2018 Round 29 5.00 30.00 $ 0.00 75.0 74.0 18
[+] Aug 04, 2018 Round 30 5.00 36.63 $ 15.00 78.0 77.0 18
[+] Aug 11, 2018 Round 31 5.00 70.83 $ 73.33 75.0 72.0 18
[+] Sep 01, 2018 Round 33 5.00 40.00 $ 0.00 78.0 77.0 18
[+] Sep 03, 2018 Labor Day Skins 9/3/18 5.00 15.47 $ 68.10 73.0 69.0 18
[+] Sep 08, 2018 9/8 5.00 52.50 $ 0.00 79.0 77.0 18
[+] Sep 22, 2018 9/22 5.00 18.00 $ 0.00 82.0 80.0 18
[+] Sep 29, 2018 9/29 5.00 35.57 $ 11.43 84.0 80.0 18
[+] Oct 06, 2018 10/6 5.00 115.56 $ 113.00 70.0 63.0 18
[+] Oct 13, 2018 10/13 5.00 53.57 $ 15.00 77.0 74.0 18
[+] Oct 20, 2018 10/20 5.00 100.00 $ 55.00 72.0 69.0 18
[+] Oct 27, 2018 10/27 0.00 0.00 $ 0.00 80.0 80.0 18
[+] Nov 03, 2018 11/3 0.00 0.00 $ 35.00 75.0 73.0 18
[+] Nov 10, 2018 11/10 0.00 0.00 $ 55.00 76.0 74.0 18
[+] Nov 17, 2018 11/17 0.00 0.00 $ 31.00 73.0 71.0 18
[+] Nov 23, 2018 11/23 Black Friday Skins $20 0.00 0.00 $ 31.42 75.0 72.0 18
[+] Nov 24, 2018 11/24 0.00 0.00 $ 0.00 78.0 78.0 18