Kansas City Amateur Championship Tee Sheet

Sun, July 29

Print
The Golf Club at Creekmoor - Archived on 07-16-2020
Time Hole Players
Print
The Golf Club at Creekmoor - Archived on 07-16-2020
Player Tee Time Hole Tee Other Players
Alex Downing
8:40 AM 1 KC Am Open Jacob Majeske / James Gates
Ben Hadden
9:40 AM 1 KC Am Open Garrett Allen / James Henderson
Blake Allen
10:00 AM 1 KC Am Open Nick Kagy / Shaun Campbell
Blake Mullen
8:20 AM 1 KC Am Open Matt Jowers / Nathan Sprague
Bob Bezek
8:50 AM 10 KC Am Legends Jim Lodes / Ron Brewer
Brian Schorgl
8:00 AM 10 KC Am Players/Seniors Jacob Epperson
Carter Likes
8:30 AM 10 KC Am Players/Seniors Michael Buckhouse / Sean Murray
Carter Tumminia
9:50 AM 1 KC Am Open Christian Ghilardi / Jackson Foth
Charlie Schorgl
9:50 AM 10 KC Am Players/Seniors Gregory Goode / Mark Addington
Chris Beaubien
8:00 AM 1 KC Am Open Zach Spencer
Christian Ghilardi
9:50 AM 1 KC Am Open Carter Tumminia / Jackson Foth
Chuck Admire
9:30 AM 10 KC Am Players/Seniors John Scarsella / Kevin Handlan
Craig Broswick
9:30 AM 1 KC Am Open Jeff Bell / Luke Lutgen
Dave Cunningham
9:20 AM 10 KC Am Players/Seniors Ed Brown / John Bailey
David Hamilton
9:00 AM 10 KC Am Legends Pete Robbins / Robert Nelson
Ed Brown
9:20 AM 10 KC Am Players/Seniors Dave Cunningham / John Bailey
Evan Shartzer
9:00 AM 1 KC Am Open Griffin Mott / Kevin Rome
Fran Ferns
8:40 AM 10 KC Am Legends Pat Goeke / Sonny Welty
Garrett Allen
9:40 AM 1 KC Am Open Ben Hadden / James Henderson
Gregory Goode
9:50 AM 10 KC Am Players/Seniors Charlie Schorgl / Mark Addington
Griffin Mott
9:00 AM 1 KC Am Open Evan Shartzer / Kevin Rome
Jackson Foth
9:50 AM 1 KC Am Open Carter Tumminia / Christian Ghilardi
Jacob Epperson
8:00 AM 10 KC Am Players/Seniors Brian Schorgl
Jacob Hinck
9:10 AM 1 KC Am Open Kris Casburn / Michael Kinkelaar
Jacob Majeske
8:40 AM 1 KC Am Open Alex Downing / James Gates
James Gates
8:40 AM 1 KC Am Open Alex Downing / Jacob Majeske
James Henderson
9:40 AM 1 KC Am Open Ben Hadden / Garrett Allen
Jay Gregory
9:40 AM 10 KC Am Players/Seniors John Samples / Ritch Nigh
Jeff Bell
9:30 AM 1 KC Am Open Craig Broswick / Luke Lutgen
Jeff Reich
9:10 AM 10 KC Am Players/Seniors Mark Worthey / Thomas Leonard
Jim Lodes
8:50 AM 10 KC Am Legends Bob Bezek / Ron Brewer
John Bailey
9:20 AM 10 KC Am Players/Seniors Dave Cunningham / Ed Brown
John Samples
9:40 AM 10 KC Am Players/Seniors Jay Gregory / Ritch Nigh
John Scarsella
9:30 AM 10 KC Am Players/Seniors Chuck Admire / Kevin Handlan
Johnny Lowe
8:20 AM 10 KC Am Players/Seniors Mark Pesek / Scott Sadaro
Keith McDonald
8:10 AM 10 KC Am Players/Seniors Matt Foster / Spencer Pozek
Kerry Maguire
8:30 AM 1 KC Am Open Quentin Patterson / Ryne Fisher
Kevin Handlan
9:30 AM 10 KC Am Players/Seniors Chuck Admire / John Scarsella
Kevin Rome
9:00 AM 1 KC Am Open Evan Shartzer / Griffin Mott
Kris Casburn
9:10 AM 1 KC Am Open Jacob Hinck / Michael Kinkelaar
Lloyd Nichols
8:50 AM 1 KC Am Open Mac Saby / Stan Wiehe
Luke Lutgen
9:30 AM 1 KC Am Open Craig Broswick / Jeff Bell
Mac Saby
8:50 AM 1 KC Am Open Lloyd Nichols / Stan Wiehe
Mark Addington
9:50 AM 10 KC Am Players/Seniors Charlie Schorgl / Gregory Goode
Mark Pesek
8:20 AM 10 KC Am Players/Seniors Johnny Lowe / Scott Sadaro
Mark Terranova
9:20 AM 1 KC Am Open Michael Bessenbacher / Sam Parrott
Mark Worthey
9:10 AM 10 KC Am Players/Seniors Jeff Reich / Thomas Leonard
Matt Foster
8:10 AM 10 KC Am Players/Seniors Keith McDonald / Spencer Pozek
Matt Jowers
8:20 AM 1 KC Am Open Blake Mullen / Nathan Sprague
Michael Bessenbacher
9:20 AM 1 KC Am Open Mark Terranova / Sam Parrott
Michael Buckhouse
8:30 AM 10 KC Am Players/Seniors Carter Likes / Sean Murray
Michael Garcia
8:10 AM 1 KC Am Open Song Kim
Michael Kinkelaar
9:10 AM 1 KC Am Open Jacob Hinck / Kris Casburn
Nathan Sprague
8:20 AM 1 KC Am Open Blake Mullen / Matt Jowers
Nick Kagy
10:00 AM 1 KC Am Open Blake Allen / Shaun Campbell
Pat Goeke
8:40 AM 10 KC Am Legends Fran Ferns / Sonny Welty
Pete Robbins
9:00 AM 10 KC Am Legends David Hamilton / Robert Nelson
Quentin Patterson
8:30 AM 1 KC Am Open Kerry Maguire / Ryne Fisher
Ritch Nigh
9:40 AM 10 KC Am Players/Seniors Jay Gregory / John Samples
Robert Nelson
9:00 AM 10 KC Am Legends David Hamilton / Pete Robbins
Ron Brewer
8:50 AM 10 KC Am Legends Bob Bezek / Jim Lodes
Ryne Fisher
8:30 AM 1 KC Am Open Kerry Maguire / Quentin Patterson
Sam Parrott
9:20 AM 1 KC Am Open Mark Terranova / Michael Bessenbacher
Scott Sadaro
8:20 AM 10 KC Am Players/Seniors Johnny Lowe / Mark Pesek
Sean Murray
8:30 AM 10 KC Am Players/Seniors Carter Likes / Michael Buckhouse
Shaun Campbell
10:00 AM 1 KC Am Open Blake Allen / Nick Kagy
Song Kim
8:10 AM 1 KC Am Open Michael Garcia
Sonny Welty
8:40 AM 10 KC Am Legends Fran Ferns / Pat Goeke
Spencer Pozek
8:10 AM 10 KC Am Players/Seniors Keith McDonald / Matt Foster
Stan Wiehe
8:50 AM 1 KC Am Open Lloyd Nichols / Mac Saby
Thomas Leonard
9:10 AM 10 KC Am Players/Seniors Jeff Reich / Mark Worthey
Zach Spencer
8:00 AM 1 KC Am Open Chris Beaubien