Welcome to the 2023 Aurora Borealis

2022 Borealis Champions, Michael Lantz & Todd Raridon